"> ยุคกลางของยุโรปมีเหตุการณ์สำคัญใดบ้าง | aisia.net
ยุคกลางของยุโรปมีเหตุการณ์สำคัญใดบ้าง

ยุคกลางของยุโรปมีเหตุการณ์สำคัญใดบ้าง

by admin
595 views

ยุคกลางของยุโรปมีเหตุการณ์สำคัญใดบ้าง

การแบ่งยุคตามรูปแบบประวัติศาสตร์ของตะวันตกนั้นมักแบ่งออกเป็นยุค ๆ 4 ยุคด้วยกันคือยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ และยุคปัจจุบัน ซึ่งยุคสมัยที่ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของยุโรปนั้นก็คือยุคกลางนั่นเอง เพราะเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมาก เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการความรู้ต่าง ๆ ความเชื่อและศาสนา รวมถึงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยสามารถสรุปเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในช่วง ยุคกลางของยุโรป ได้ดังนี้
การล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน จักรวรรดิโรมันถือเป็นอณาจักรที่เกรียงไกรมากในยุคโบราณมีอณาเขตครอบคลุมแถบทะเลเมอร์ติเตอเรเนียมเกือบทั้งหมด แต่เมื่อเริ่มเข้าสู่ยุคกลางอณาจักรแห่งนี้ก็มีขนาดใหญ่โตจนยากจะควบคุม ใน ยุคกลางของยุโรป อณาจักรโรมันเกิดการแบ่งแยกแตกเป็นโรมันตะวันตก และโรมันตะวันออก มีการย้ายเมืองหลวงจากกรุงโรมมาเป็นเมืองไบแซนติอุมแทน มีการประกาศให้คริสตศาสนากลายเป็นศาสนาประจำชาติ ในช่วงปลายจักรวรรดิโรมันยังถูกรุกรานจากชนชาติจีนที่เข้ามาสร้างอิทธิพลผ่านเส้นทางสายไหม และมีชนชาติเยอรมันที่กลายเป็นศัตรูกันมานานเข้าจู่โจมอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดก็ถึงการล่มสลาย
การเกิดยุคมืด ยุคมืดในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงความมืดมนแต่อย่างใด แต่หมายถึงยุคที่ประวัติศาสตร์ไม่มีความชัดเจนมาก เกิดจากอณาจักรโรมันอันเกรียงไกรมาแต่โบราณได้ถึงกาลอวสาน อำนาจการปกครองได้แตกเป็นชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ แทน ซึ่งกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ได้กระจัดกระจายกันตามพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ในยุโรป ซึ่งหลายกลุ่มชนนั้นก็ไม่มีการทำบันทึกทางประวัติศาสตร์ ทำให้เกิดการขาดช่วงของเอกสารบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ กลุ่มชนที่ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญและน่าสนใจในยุคนี้คือชนเผ่าแฟรงก์ที่มีถิ่นฐานอยู่บริเวณประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบัน ยิ่งในยุคของกษัตริย์ชาลเลอมาญผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถรวบรวมดินแดนใน ยุคกลางของยุโรป ให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้ง จนพระองค์ได้รับการแต่งตั้งจากองค์พระสันตะปาปาให้เป็นจักรพรรดิแห่งอณาจักรโรมันอีกครั้ง
สงครามครูเสด ในช่วง ยุคกลางของยุโรป มีสงครามที่กินเวลายาวนานเป็นร้อยปี และมีหลายประเทศหลายชนชาติที่ต้องเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้ เพราะถือเป็นภาระหน้าที่ตามศาสนาที่นับถือ จุดศูนย์กลางของสงครามนี้อยู่ที่กรุงเยรูซาเลมอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นการแย่งสิทธิ์การครอบครองดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างศาสนาคริสต์ และอิสลาม คาดว่าสงครามนี้เริ่มขึ้นในราวปี ค.ศ. 1099 และสิ้นสุดในราวปี ค.ศ. 1192 ซึ่งสงครามที่ยาวนานนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ในยุโรป และหลังจากสงครามอันยาวนานในตรั้งนั้น ในช่วงยุคกลางยังเกิดสงครามที่เรียกว่าสงครามครูเสดอีกหลายครั้ง ซึ่งล้วนแต่เป็นสงครามที่เกิดจากการแย่งชิงพื้นที่ดินแดนต่าง ๆ ระหว่างรัฐอิสลาม และรัฐคริสตศาสนาทั้งนั้น ซึ่งเกิดขึ้นรวมกันทั้งหมดประมาณ 9 ครั้ง
อาจกล่าวได้ว่า ยุคกลางของยุโรป คือยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านระหว่างโลกยุคเก่าและยุคใหม่อย่างแท้จริง ทั้งการแบ่งอณาเขตการปกครองที่มีความชัดเจนมากขึ้น การกำหนดระบบการปกครองที่ใช้ดินแดนเป็นตัวกำหนดอำนาจทางสังคม รัฐหรือประเทศที่มีอณาเขตยิ่งใหญ่คือผู้ที่มีอำนาจมากที่สุด

บทความล่าสุด