"> ที่มาของวันสิ่งแวดล้อมโลก | aisia.net
ที่มาของวันสิ่งแวดล้อมโลก

ที่มาของวันสิ่งแวดล้อมโลก

by admin
329 views

ที่มาของวันสิ่งแวดล้อมโลก

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าได้มีการกำหนดมห้ทุก ๆ วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันที่จัดขึ้นมาใช้ในเชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการให้ความสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่ร่ายล้อมรอบตัวของมนุษย์ หากสิ่งแวดล้อมเกิดปัญหา การที่มนุษย์จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายก็คงเป็นเรื่องยากมากขึ้นเรื่อย ๆ และนับวันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็จะยิ่งรุนแรง และพบได้บ่อยมากขึ้นอีกด้วย

ความเป็นมาของ วันสิ่งแวดล้อมโลก ในการประชุมของ UN หรือการจัดประชุมในชื่อว่า “การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม” (UN Conference on the Human Environment) จัดขึ้นที่กรุงสตอกโฮม ประเทศสวีเดน ในระหว่างวันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 การประชุมในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุม 1,200 คน จาก 113 ประเทศทั่วโลก พร้อมผู้สังเกตุการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงตัวแทนเยาวชน และกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก โดยมติในที่รประชุมดังกล่าว สมาชิกจากประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ร่วมกันตกลงให้ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ซึ่งนับให้วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2525 คือวันแรกของวันสำคัญนี้ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขและรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศสมาชิกล้วนประสบอยู่ให้เร็วที่สุด

ในทุก ๆ วันครบรอบจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพ ในการดำเนินการและจัดตั้ง “โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ” หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “ยูเนป” (UNEP : United Nation Environment Program) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรับข้อตกลงจากการประชุมในแต่ละรอบนั้น และจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน โดยในปี พ.ศ. 2564 UNEP ได้กำหนดนโยบาย วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็น Ecosystem Restoration (แนวทางในการดำเนินการคือฟื้นฟูระบบนิเวศ) จุดมุ่งหมายคือการป้องกัน หยุด และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นในทุกทวีป และทุกมหาสมุทรทั่วโลก ช่วยยุติปัญหาความยากจน ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ซึ่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับความร่วมมือจากทุกคน ทุกประเทศทั่วโลก

โดยปีนี้ประเทศเจ้าภาพคือ “ประเทศปากีสถาน” และเนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาด จึงมีการจัดประชุมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งเว็ปไซต์ World Environment Day และยูทูป ในระหว่างวันที่ 4-5 มิ.ย. พ.ศ. 2564 โดยปากีสถานได้ชูสถานการณ์สำคัญให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมลงมือทำ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

  • ปลูกต้นไม้ให้ได้หลายพันล้านต้น เป็นการขับเคลื่อนการปลูกต้นไม้ให้ได้ 10,000 ล้านต้นในประเทศต่าง ๆ
  • ลงนามอย่างสมัครใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ Bonn Challenge เพื่อฟื้นฟูพื้นป่าที่ที่เสียหายจากการทำกิจกรรมของมนุษย์ หรือป่าที่ถูกทำลายให้กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์
  • ประกาศการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองในทะเล (Marine Protected Area)
  • สนับสนุนนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านเงินทุนและองค์ความรู้
  • มีการออกตราสารหนี้สีเขียว (green bonds) เพื่อช่วยระดมทุนในการดำเนินการในโครงการที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก

บทความล่าสุด