"> ที่มาของการกำหนดให้ 1 ปีมี 365 วัน | aisia.net
ที่มาของการกำหนดให้ 1 ปีมี 365 วัน

ที่มาของการกำหนดให้ 1 ปีมี 365 วัน

by admin
108 views

ที่มาของการกำหนดให้ 1 ปีมี 365 วัน

เนื่องในวาระที่ใกล้จะถึงสิ้นปีแล้ว จึงอยากจะบอกที่มาที่ไปที่ทำให้ 1 ปีต้องมี 365 วัน ใครเป็นผู้กำหนดและมีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งนอกจากการกำหนดจำนวนวันตามที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีรายละเอียดอื่น ๆ อย่างการกำหนดจำนวนเดือน และจำนวนวันในแต่ละเดือนอีกด้วย เรียกว่ารายละเอียดต่าง ๆ ที่แสดงอยู่ในปฏิทินล้วนมีที่มาที่ไปและความหมายซ่อนอยู่
ในอดีตชาติที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้คิดค้นปฏิทินขึ้นมาเป็นชาติแรกคือชนชาติบาบิโลน ซึ่งกำหนดจำนวนเดือนและวันตามการโครจรของพระจันทร์ กล่าวคือเมื่อพระจันทร์ข้างแรมและพระจันทร์ข้างขึ้นสลับกันครบ 1 รอบก็คือ 1 เดือนนั่นเอง นอกจากนี้ชาวบาบิโลนยังได้กำหนดในภายใน 1 ปีมี 12 เดือนเนื่องมาจากการติดตามรูปแบบของฤดูกาลว่าเมื่อเดือนครบ 12 เดือนแล้ว ฤดูกาลก็จะเริ่มขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งจำนวนปีในปฏิทินของชาวบาบิโลนนนั้นยังไม่กำหนดให้เป็น 365 วัน แต่อย่างใด
ต่อมาอณาจักรข้างเคียงอย่างอียิปต์ และกรีกได้นำแนวคิดการกำหนดปฏิทินของชาวบาบิโลนไปใช้อย่างแพร่หลาย ทำให้ปฏิทินของชาวบาบิโลนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุคที่โรมันกำลังมีอำนาจรุ่งเรืองมากนั้นชาวโรมันได้กำหนดใน 1 ปีมีทั้งหมด 355 วันและ 12 เดือนตามหลักทางจันทรคติ และทุก ๆ 4 ปีจะต้องเพิ่มเดือนเข้าไปอีก 1 เดือน ซึ่งเดือนพิเศษนี้จะมีจำนวนวันทั้งสิ้น 22 วันเพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล จนในสมัยที่จูเลียส ซีซาร์เข้ามายึดครองอำนาจในโรมัน ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระนางคลีโอพัตตราทำให้เขารับเอาวิธีการกำหนดปฏิทินของชาวอียิปต์มาใช้ ซึ่งกำหนดให้ใน 1 ปีมีจำนวนวันทั้งหมด 365 วัน แทน และในทุก ๆ 4 ปีจะกำหนดให้มีวันเพิ่มขึ้นมา 1 วันเป็น 366 วันแทน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันในแต่ละเดือนใหม่ และเปลี่ยนชื่อเรียกเดือนบางเดือนใหม่ กลายเป็นปฏิทินที่มีชื่อว่าปฏิทินจูเลียน อย่างไรก็ดีปฏิทินจูเลียนนั้นแฝงนัยยะทางการเมืองเอาไว้หลายประการอย่างชื่อเรียกเดือนกรกฏาคมให้เป็น July เลียนแบบชื่อของเขา เพราะซีซาร์เกิดเดือนกรกฏาคม ส่งผลให้ในสมัยของกษัตริย์ออกัสตัสได้กำหนดให้เดือนสิ่งหาคมอันเป็นเดือนเกิดของเขาออกเสียงเป็น August ตามชื่อของเขาบ้าง และยังกำหนดให้เดือนสิงหาคมมีจำนวนวันเป็น 31 วันไม่ให้น้อยหน้าเดือนกรกฏาคมของจูเลียสอีกด้วย
อย่างไรก็ตามการกำหนดวันตามปฏิทินจูเลียนนั้นยังมีปัญหาอยู่ เพราะทำให้วันวสันตวิษุวัตหรือวันที่ระยะเวลากลางวันเท่ากับกลางคืนมีความคลาดเคลื่อนไปเรื่อย ๆ ทางศาสนจักรไม่ต้องการให้ปัญหานี้เรื้อรังอีกต่อไป ดังนั้นในยุคของพระสันตะปาปา เกรกอรี่ที่ 13 จึงได้ทำการปฏิรูประบบปฏิทินใหม่ ซึ่งกำหนดให้มีผลย้อนหลังไปนับตั้งแต่มีการนำปฏิทินจูเลียนมาใช้ ทำให้จำนวนวันระหว่างปฏิทินจูเลียนและปฏิทินใหม่ต่างกัน 13 วัน และปฏิทินใหม่ยังถือว่าจำนวนวันใน 1 ปีนั้นไม่ใช่ 365 วัน ตรง ๆ แต่เป็น 365.2425 วันแทน มีชื่อเรียกปฏิทินใหม่นี้ว่าปฏิทินแกรกอเรียน และองค์สันตะปาปากำหนดให้ประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักต้องยึดถือวันตามปฏิทินนี้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าในความเป็นจริงแล้วจำนวนวันในแต่ละปีที่แท้จริงคือ 365 วัน 5 ชั่วโมง 48 นาที 46 วินาที หรือเทียบเท่า 365.242199074 วัน

บทความล่าสุด