"> ชวนมาทำความรู้จักกับตำแหน่งพระสันตะปาปา ประมุขแห่งศาสนาคริสต์กัน | aisia.net
ชวนมาทำความรู้จักกับตำแหน่งพระสันตะปาปา

ชวนมาทำความรู้จักกับตำแหน่งพระสันตะปาปา ประมุขแห่งศาสนาคริสต์กัน

by admin
125 views

ชวนมาทำความรู้จักกับตำแหน่งพระสันตะปาปา ประมุขแห่งศาสนาคริสต์กัน

สำหรับชาวคริสต์ที่นับถือ ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิคคงให้ความเคารพในองค์พระสันตะปาปาไม่น้อยยิ่งเมื่อปีที่ผ่านมาองค์พระสันตะปาปาฟรานซิสได้เสด็จมาเยือนประเทศไทยก็ยิ่งเพิ่มความปลาบปลื้มให้กับคริสตชนชาวไทยเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นการมาเยือนประเทศไทยในรอบ 35 ปีต่อจากพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ที่ได้มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2527 ซึ่งองค์พระสันตะปาปาฟรานศิสก็ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญ ๆ มากมาย ทั้งการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระสังฆราช รวมทั้งการเปิดโอกาสให้คริสตชนชาวไทยได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด
แต่ในกรณีของผู้ที่ไม่ได้นับถือ ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิคอาจยังสงสัยว่าตำแหน่งพระสันตะปาปานั้นมีความสำคัญอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร โดยอาจกล่าวโดยสังเขปได้ว่าองค์พระสันตะปาปานั้นคือตำแหน่งขององค์ประมุขแห่ง ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิคของทั่วโลก อันมีอณาจักรภายใต้การปกครองที่กรุงวาติกัน ถือเป็นตำแหน่งสำคัญทางศาสนาที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 2,000 ปี โดยพระสันตะปาปาคนแรกของโลกคืออัครฑูตเปโตร ศิษยานุศิษย์คนสำคัญของพระเยซู ศาสดาแห่งคริสตศาสนานั่นเอง
ผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นพระสันตะปาปได้นั้นจะต้องผ่านการประชุมเลือกสันตะปาปา อันเป็นการประชุมเพื่อคัดเลือกนักบวชที่มีตำแหน่งเป็นพระคาดินัลให้ขึ้นเป็นประมุขแห่งศาสนจักร ถือเป็นวิธีการเลือกตั้งที่มีประวัติเก่าแก่มากที่สุดในโลก แต่ในอดีตการเลือกตั้งนี้ก็ได้รับอิทิพลทางการเมืองควบคุมอยู่ไม่น้อย หลายครั้งที่ตำแหน่งพระสันตะปาปาเกิดการขาดตอนหลายปีเพราะไม่สามารถหาผู้รับช่วงที่เหมาะสมมาแทนได้
แรกริ่มเดิมที่หน้าที่ขององค์สันตะปาปาจะจำกัดเพียงกิจการทางศาสนาเท่านั้น โดยมีหน่ที่หลักคือการเผยแพร่ ศาสนาคริสต์ และเป็นสื่อกลางจัดการข้อพิพากต่าง ๆ ด้านความเชื่อในคริสจักร แต่ในช่วงยุคกลางตำแหน่งของพระสันตะปาปาได้เริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นเรื่อย ๆ หลายครั้งที่เกิดสงครามทางศาสนาโดยมีองค์พระสันตะปาปาเข้ามาเกี่ยวข้อง ความวุ่นวายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ต้องมีการประชุมสังคยานายวาติกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนในปัจจุบันหน้าที่สำคัญขององค์พระสันตะปาปาจึงเป็นเรื่องของศาสนาเพียงอย่าเดียว ไม่มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองอีกต่อไป
โดยทั่วไปตำแหน่งพระสันตะปาปาจะทำการคัดเลือกใหม่เมื่อองค์สันตะปาปาองค์ปัจจุบันสิ้นพระชนม์ไป ซึ่งเมื่อจัดพิธีปลงพระศพของท่านแล้ว หัวหน้าพระคาร์ดินัลจะมีหน้าที่ส่งจดหมายเชืญพระคาร์ดินัลคนอื่น ๆ ที่มีอยู่กระจายตามส่วนต่าง ๆ ของโลกให้เข้ามาร่วมประชุมคัดเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ขึ้นมา ซึ่งจะมีการลงคะแนนแบบเป็นความลับในการคัดเลือก เมื่อได้ผู้ถูกคัดเลือกแล้วหัวหน้าพระคาร์ดินัลก็จะถามความสมัครใจในการดำรงตำแหน่ง ซึ่งหากผู้ถูกเลือกไม่ปฏิเสธ ท่านก็จะต้องออกไปปรากฏตัวที่เฉลียงวิหารนักบุญเปโตรเพื่อประกาศตัวในฐานะตำแหน่งประมุขแห่ง ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิคให้ทั่วโลกได้รับรู้ แต่ก็มีบางกรณีที่องค์พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันเลือกลาออกจากตำแหน่งในขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่เอง ซึ่งภายหลังจากที่ท่านลาออกทางคณะสันตะปาปาก็จะทำการประชุมเลือกตั้งใหม่ขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้ตำแหน่งพระสันตะปาปาและภารกิจอันสำคัญของท่านสามารถดำเนินสืบเนื่องต่อไปได้

บทความล่าสุด